OWH - Warunki korzystania z usługi

§ 1 Ogólne

(1) Stylink Social Media GmbH (dalej "stylink") oferuje platformę internetową pod domeną stylink.com, która umożliwia użytkownikom różnych kanałów mediów społecznościowych (dalej "influencer") tworzenie linków produktowych do rekomendacji (tzw. linków polecających) za pośrednictwem stylink Linkmaker i publikowanie ich na kanałach mediów społecznościowych. Te linki do produktów mogą być klikane i wykorzystywane przez zainteresowane osoby (zwane dalej "followersami") w celu uzyskania informacji o produkcie i dokonania zakupów. (2) Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (OWH) regulują użytkowanie usług w domenie www.stylink.com, korzystanie z aplikacji mobilnych stylink oraz korzystanie z innych usług stylink.  (3) Te OWH stają się częścią stosunku umownego, inaczej umowy zawieranej między stylink a influencerami. (4) Zgoda na niniejsze OWH jest wyrażana przez influencerów w momencie rejestracji na stronie stylink.

§ 2 Rejestracja, zawarcie umowy

(1) Aby korzystać z usług i platformy stylink, konieczna jest rejestracja na stronie w domenie stylink.com. Rejestracja odbywa się za pomocą adresu e-mail, samodzielnie utworzonego hasła, imienia i nazwiska oraz konta w mediach społecznościowych (w szczególności Instagram i YouTube) Influencera. (2) Influencer musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i mieć ukończone osiemnaście lat. Jest to potwierdzone poprzez rejestrację. (3) Influencer zobowiązuje się do utworzenia tylko jednego konta. (4) Influencer zgadza się, aby stylink uzyskał dostęp do części jego konta w mediach społecznościowych, które są istotne pod względem relacji z użytkownikiem. (5) Rejestracja oznacza zezwolenie firmie stylink na wyświetlanie publikacji i treści influencera. (6) Korzystanie ze stylink jest zawsze bezpłatne dla influencera. Nie ma obowiązku korzystania ze stylink.  Ponadto każdy Influencer może w dowolnym momencie zdecydować, czy, kiedy i w jakim zakresie chce być aktywny na stylink lub czy chce zakończyć swoją aktywność całkowicie. (7) Influencer musi mieć stałe miejsce zamieszkania oraz konto bankowe w Polsce, Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Irlandii lub Wielkiej Brytanii, aby móc w pełni korzystać z usługi i platformy. Influencerzy, którzy nie spełniają tych wymagań, nie mogą otrzymywać żadnych wypłat z tytułu dochodów uzyskanych za pośrednictwem stylink. (8) Po rejestracji stylink decyduje w ramach procedury selekcji, czy kanał social media użytkownika i/lub jego widoczne treści są zgodne z ofertą stylink i z ofertą partnerów współpracujących ze stylink (w szczególności zgodne ze specyfikacją sklepów internetowych) oraz czy sam użytkownik ma prawo korzystać z platformy. Wykluczeni są influencerzy z niepublicznymi kontami w mediach społecznościowych lub pustymi kontami. Roszczenie o udział w ofercie platformy stylink nie istnieje. stylink zastrzega sobie prawo do wykluczenia influencerów z korzystania z platformy.

§ 3 Opis usługi

Influencerzy mają możliwość zarabiania pieniędzy dzięki stylink. Otrzymują wynagrodzenie za każde unikalne kliknięcie followersa w ramach akcji polecania produktów. Unikalnymi kliknięciami nie są w szczególności click fraud (oszustwa dot. kliknięć), podwójne kliknięcia, kliknięcia, które nie pochodzą z Polski, kliknięcia będące wynikiem tzw. click baitów, kliknięcia będące wynikiem zachęt, które nie są związane z żadną rekomendacją, jak również kliknięcia, które nie są oparte na zamiarze zakupu lub informowania o produkcie. Zastosowanie mają również przepisy zgodne z artykułem 5(5) (a) i (b). Wysokość generowanych dochodów zależy w dużej mierze od warunków, jakie otrzymał stylink i zostały mu udostępnione  przez partnerów stylink. W Linkmakerze istnieje możliwość tworzenia specjalnych, zależnych od platformy linków polecających (obecnie na Instagrama, Pinteresta, bloga osobistego i YouTube'a). Linki te mogą być używane i umieszczane wyłącznie na odpowiedniej platformie. Stylink zastrzega sobie prawo do ustalenia wynagrodzenia za nieprawidłowo użyte linki partnerskie na wysokość zero złotych. Influencerzy mogą zapoznać się z wysokością odpowiedniej prowizji za kliknięcie na poszczególnych platformach w Linkmakerze stylink.

§ 4 Przekazanie praw do użytkowania

W ramach korzystania ze stylink, influencerzy przekazują niewyłączne, wolne od wynagrodzenia, pełne prawo, ograniczone do czasu trwania stosunku umownego, do wykorzystywania zdjęć, tekstów, ilustracji, obrazów, filmów i innych treści udostępnianych na profilach w mediach społecznościowych, w szczególności w celu powielania, edytowania i publicznego udostępniania ich na stronach i platformach stylink. Niewyłączne prawo do korzystania obejmuje również znaki towarowe firmy, zarejestrowane znaki towarowe, tytuły dzieł, inne podobnie identyfikujące oznaczenia lub twórczości, które influencer przekazuje do stylink. Korzystanie z nich, jest zawsze ograniczone do celów określonych w umowie.

§ 5 Prawa i obowiązki

(1) Influencerzy zapewniają, że podczas rejestracji podają prawdziwe i kompletne informacje. Jeśli tak się nie stanie, stylink zastrzega sobie prawo do wykluczenia i uniemożliwienia Influencerom korzystanie z platformy. (2) Influencerzy nie są upoważnieni do przekazywania swoich danych dostępowych i haseł osobom trzecim. W przypadku uzyskania przez osoby trzecie dostępu do konta stylink influencera lub podejrzenia o nadużycie, influencer jest proszony o niezwłoczny kontakt ze stylink w celu zmiany danych Influencera. (3) Influencerzy są zobligowani do powstrzymania się od wszystkich czynności zagrażających lub utrudniających działanie i funkcjonowanie firmy stylink oraz do pomyślnej współpracy. W szczególności zabrania się Influencerom:

 • naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, osobistych, prawa do znaków towarowych, prawa firmowego itp,
 • obrażać czyjeś usposobienie, wygłaszać oświadczenia lub wybierać konkretne nazwy użytkownika, które naruszają uczucia religijne osób trzecich, są rasistowskie lub dyskryminujące,
 • używać adresu e-mail lub domeny (adresu internetowego) jako swojej nazwy użytkownika,
 • korzystać z kont w mediach społecznościowych, które nie są własnością Influencera,
 • używać, zamieszczać, publikować lub przekierowywać do jakichkolwiek obraźliwych lub oczerniających osob trzecie treści na stronach internetowych, niezależnie od tego, czy treści te dotyczą innych uczestników, innych osób lub firm,
 • wykorzystywać, zamieszczać lub publikować treści politycznych, niemoralnych, pornograficznych, moralnie nagannych, obraźliwych, zawierających przemoc, gloryfikujących przemoc, seksistowskich, prawicowych lub lewicowych ekstremistycznych lub treści, które naruszają przepisy prawa, w szczególności przepisy o ochronie młodzieży oraz Międzypaństwowy Traktat o Ochronie Godności Człowieka i Ochronie Małoletnich w radiofonii i telewizji, lub w celu umieszczenia linku prowadzącego do materiałów na stronie internetowej innych podmiotów, lub w celu reklamowania, oferowania lub rozpowszechniania produktów pornograficznych lub produktów naruszających przepisy prawa, w szczególności przepisy dotyczące ochrony młodzieży,
 • naruszać obowiązujące prawo i/lub jurysdykcję w odniesieniu do obowiązku oznaczania treści reklamowych,
 • nękania innych influencerów w sposób nieuzasadniony (np. poprzez spam), w szczególności poprzez wysyłanie niepożądanych wiadomości, reklam lub w innych celach handlowych, lub przemysłowych bez prawomocnej zgody odbiorcy,
 • publikowania, powielania, publicznego udostępniania lub rozpowszechniania treści chronionych prawem (np. prawem autorskim, znakiem towarowym, patentem, projektem lub wzorem użytkowym) bez posiadania do nich uprawnień,
 • angażowania się w lub promowania działań antykonkurencyjnych, w tym stopniowego pozyskiwania klientów (takich jak "łańcuszki", kule śnieżne czy piramidy finansowe),
 • prosić innych influencerów o przekaznie danych osobowych w celach komercyjnych lub niezgodnych z prawem lub o udostępnienie danych dostępowych,
 • powielać zdjęcia innej osoby lub udostępniać je publicznie bez pisemnej zgody tej osoby,
 • używać nasze linki polecające na TikToku.

(4) stylink zastrzega sobie prawo do usunięcia publikacji influencerów z treści marketingowych w całości lub w części oraz do ich usunięcia, jeśli istnieją przesłanki, że influencerzy naruszają niniejsze OWH, wymogi prawne, wytyczne dostawców mediów społecznościowych lub wytyczne partnerów stylink. (5) Influencerom zabrania się popełniania oszustw związanych z klikanięciami. Za takie uważa się kliknięcie w link do produktu bez zamiaru uzyskania informacji lub dokonania zakupu za tym kliknięciem. Rozróżnia się ręczne i automatyczne oszustwa związane z kliknięciami. (a) Ręczne oszustwo związane z kliknięciami Influencer lub osoba trzecia klika w poszczególne linki do produktów we własnym imieniu. (b) Automatyczne oszustwa związane z kliknięciami (click boty) Specjalny program, tzw. click bot, przejmuje klikanie w link do produktu zamiast człowieka. (c) Kupione interakcje Interakcje z postami, w których używane są linki stylink, są kupowane od zewnętrznych sprzedawców i na tej podstawie różne osoby je wykorzystują. Mogą to być na przykład kliknięcia w linki. (6) Jeśli istnieją przesłanki wskazujące na naruszenie § 5 niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, stylink ma prawo usunąć konto stylink Influencera i zablokować mu możliwość dalszego korzystania z platformy stylink. Ponadto, stylink zastrzega sobie prawo do niewypłacania wynagrodzenia uzyskanego do tej pory, jak również do zgłoszenia ewentualnego oszustwa.

(5) Publikowane treści, w których używane są linki od stylink, muszą zawierać wyłącznie muzykę z biblioteki komercyjnej. Twórcy muszą posiadać 100% praw do muzyki, aby można ją było umieścić w ich treściach.

§ 6 Wynagrodzenie

(1) Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest osiągnięcie obrotu w wysokości co najmniej 50 złotych, zaistnienie przesłanek zgodnie z § 2 (7) niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, brak przesłanek nadużycia (por. § 5), a także żądanie wypłaty przez influencera skierowane do stylink. (2) Rozliczenie kwot zarobionych dzięki kliknięciom nastąpi w ciągu dwóch dni roboczych po złożeniu wniosku przez influencera. Następnie kwoty te zostaną wypłacone z uwzględnieniem standardowych warunków przelewów bankowych. Podczas rejestracji, a najpóźniej w momencie żądania zapłaty, influencer musi podać i zapisać na swoim koncie swoje dane bankowe. Dane te zostaną wykorzystane wyłącznie do wypłaty środków ze sprzedaży osiągniętej za pośrednictwem platformy. (3) Influencerzy są odpowiedzialni za opodatkowanie swoich dochodów. Jeśli influencerzy podlegają opodatkowaniu podatkiem obrotowym, są zobowiązani do poinformowania stylink o swoim numerze podatkowym lub identyfikatorze podatku obrotowego. stylink w takim przypadku utworzy bony kredytowe z podanym podatkiem obrotowym. (4) Kwoty podane na bonach kredytowych są w każdym przypadku kwotami brutto, zawierającymi odpowiedni podatek VAT.

§ 7 Gwarancja

(1) Nie ma roszczeń od bezbłędnej i nieprzerwanej funkcjonalności. stylink jest obsługiwany w zakresie swoich możliwości technicznych. (2) Przepisy prawa mają zastosowanie do praw w przypadku wad materiałowych i wad prawnych, chyba że niniejsze OWH stanowią inaczej. (3) stylink nie udziela żadnej gwarancji na prawidłowe pozyskanie danych w odniesieniu do wygenerowanego linku partnerskiego.

§ 8 Odpowiedzialność

(1) stylink ponosi odpowiedzialność za umyślność i rażące niedbalstwo. Odpowiedzialność stylink jest w każdym przypadku ograniczona do szkód, które zostały spowodowane przez stylink, jego przedstawicieli prawnych lub osoby działające w jego imieniu umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa, lub które wynikają z naruszenia głównego obowiązku, który jest istotny dla stosunku umownego. Odpowiedzialność za szkody jest tym samym ograniczona do przewidywalnej, powszechnie występującej szkody. Odpowiedzialność za zawiniony uszczerbek na życiu, ciele lub zdrowiu pozostaje nienaruszona. Dotyczy to również obowiązkowej odpowiedzialności wynikającej z ustawy o odpowiedzialności za produkt. (2) stylink, w szczególności, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane zewnętrznym wpływem na system lub proces transmisji danych. (3) stylink przekazuje wszelkie informacje, porady i zalecenia zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. Nie istnieje umowne, podstawowe lub wtórne, zobowiązanie do udzielania informacji, porad lub rekomendacji. Informacje, porady i zalecenia mogą mieć formę obrazu lub tekstu, niezależnie od tego czy takie informacje, porady lub zalecenia są publicznie dostępne (np. na stronach internetowych pod domeną stylink.com), czy zostały przekazane użytkownikowi osobiście. W związku z tym stylink nie jest zobowiązany do rekompensowania jakichkolwiek szkód wynikających z zastosowania się do informacji, porad lub zaleceń, chyba że odpowiedzialność wynika z czynu niedozwolonego lub innych przepisów prawa. (4) Influencerzy sami ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność wobec osób trzecich w przypadku naruszenia praw osób trzecich, za które są odpowiedzialni. Influencerzy zobowiązują się do zrekompensowania stylink wszelkich szkód, które powstaną w wyniku zawinionego nieprzestrzegania obowiązków wynikających z niniejszych warunków ogólnych.. (5) Influencerzy zwalniają stylink z wszelkich roszczeń, których inni influencerzy lub inne strony trzecie dochodzą wobec stylink z powodu naruszenia ich praw poprzez treści zamieszczane przez influencerów stylink lub z powodu naruszenia innych obowiązków. Influencer stylink pokryje również koszty niezbędnej obrony prawnej stylink, w tym wszelkie opłaty sądowe i adwokackie. Nie dotyczy to sytuacji, w której naruszenie praw nie wynika z odpowiedzialności influencera stylink. (6) W pozostałych przypadkach wszelka odpowiedzialność za szkody ze strony stylink, niezależnie od podstawy prawnej, jest wyłączona.

§ 9 Uwagi dotyczące przetwarzania danych

(1) W ramach realizacji umowy stylink gromadzi i przechowuje dane osobowe influencera oraz dane pobrane za jego zgodą z jego kanałów social media. (2) Wszelkie dane przekazane w wyniku rejestracji jako influencer stylink mogą być zarządzane, modyfikowane lub usuwane przez influencera na jego koncie. Influencer może w każdej chwili usunąć swoje konto użytkownika stylink bez podawania przyczyny, wysyłając wiadomość na adres polska@stylink.com. (3) Zebrane dane osobowe będą przechowywane tylko tak długo, jak będzie to konieczne do wypełnienia umowy, chyba że prawne okresy przechowywania wymagają przechowywania ich dłużej. (4) We wszystkich innych kwestiach, dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych, odniesiono się do informacji o ochronie danych osobowych zgodnych z RODO, które są dostępne w każdej chwili na stronie www.stylink.com. (5) Ta witryna może zawierać reklamy osób trzecich, które korzystają z treści dostarczanych przez Rakuten Advertising. Więcej informacji na temat gromadzonych i wykorzystywanych danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz na stronie https://rakutenadvertising.com/legal-notices/services-privacy-policy/.

§ 10 Postanowienia końcowe

(1) Prawo niemieckie ma zastosowanie do umów między stylink a Influencerem. Miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych pomiędzy stylink a Influencerem jest Münster. (2) Prawa i obowiązki wynikające z niniejszego stosunku umownego można przenieść jedynie za zgodą drugiej strony umowy. (3) Roszczenia wynikające z tego stosunku umownego mogą być przeniesione tylko za naszą pisemną zgodą. (4) stylink zastrzega sobie prawo do zmiany i dostosowania OWH w dowolnym czasie. Zmiany zostaną niezwłocznie przekazane influencerom. Influencerzy mają możliwość wniesienia sprzeciwu w formie pisemnej lub elektronicznej (e-mail) w ciągu dwóch tygodni od powiadomienia o zmianach. Późniejsze, dalsze korzystanie ze stylink będzie traktowane jako zgoda na zmienione OWH. (5) Jeśli poszczególne postanowienia niniejszych OWH będą lub staną się całkowicie lub częściowo nieważne lub jeśli w niniejszych OWH wystąpi luka, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień. W miejsce nieważnego postanowienia uznaje się za obowiązujące to ważne postanowienie, które jest najbliższe celom nieważnego postanowienia. W przypadku luki, za obowiązujące zostanie uznane to postanowienie, które zostałoby uzgodnione zgodnie z ekonomicznym celem niniejszych OWH, gdyby strony od początku uwzględniły tę okoliczność. (6) Ustne umowy zabezpieczeń nie obowiązują. Zmiany lub uzupełnienia niniejszych OWH - w tymtej pisemnej klauzuli - muszą być dokonywane w formie pisemnej. Copyright: Stylink Social Media GmbH, Wszystkie Prawa Zastrzeżone Od kwietnia 2023