Algemene voorwaarden

Lees meer over onze algemene voorwaarden.

§ 1 Toepassing

(1) Stylink Social Media GmbH (hierna 'linkmaker' genoemd) biedt onder het domein linkmaker.nl een onlineplatform aan, waarmee gebruikers van verschillende socialemediakanalen (hierna 'influencers' genoemd) via de linkmaker productlinks voor aanbevelingen (zogenaamde aanbevelingslinks) kunnen aanmaken en deze op de socialemediakanalen kunnen publiceren. Deze productlinks kunnen worden aangeklikt en gebruikt door geïnteresseerden (hierna 'volgers' genoemd) om productinformatie te verkrijgen en aankopen te doen.
(2) Deze AV zijn van toepassing op het gebruik van de diensten onder het domein www.linkmaker.eu, het gebruik van de mobiele applicaties van linkmaker, alsmede het gebruik van andere diensten van linkmaker.
(3) Deze AV worden onderdeel van de contractuele overeenkomsten tussen linkmaker en Influencers.
(4) De instemming met deze AV wordt door de Influencers gegeven bij registratie op linkmaker.

§ 2 Registratie, totstandkoming van het contract

(1) Om gebruik te kunnen maken van de diensten en het platform van linkmaker, is registratie op de website onder het domein linkmaker.eu noodzakelijk. De registratie vindt plaats via het e-mailadres, een zelf aan te maken wachtwoord, naam en social media account (vooral Instagram en YouTube) van de Influencer.
(2) De Influencer moet volledig handelingsbekwaam zijn en de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt. Met de registratie wordt dit bevestigd.
(3) De Influencer stemt erin toe slechts één account aan te maken.
(4) De Influencer stemt erin toe dat linkmaker toegang heeft tot delen van zijn/haar social media-account die relevant zijn voor de gebruikersrelatie.
(5) Registratie omvat toestemming voor linkmaker om de content van de Influencer te tonen.
(6) Voor influencers is het gebruik van linkmaker altijd gratis. Er is geen verplichting om linkmaker te gebruiken. Bovendien staat het elke Influencer vrij om op elk moment te beslissen of, wanneer en in welke mate hij actief wil zijn op linkmaker, of zijn activiteit wil stopzetten.
(7) De influencer moet een vast domicilieadres en een bankrekening hebben in Nederland of België om volledig gebruik te kunnen maken van de dienst en het platform. Influencers die niet aan deze voorwaarden voldoen, kunnen de vergoeding die via linkmaker gegenereerd is, niet ontvangen.
(8) Na registratie beslist linkmaker in het kader van een selectieprocedure of het sociale mediakanaal van de gebruiker en/of de daarop zichtbare inhoud compatibel is met het aanbod van linkmaker en haar samenwerkingspartners (hier met name conform de specificaties van de online shops) en of de gebruiker het platform voor zichzelf mag gebruiken. Invloedrijke personen met socialemediaaccounts die niet publiekelijk zichtbaar zijn of accounts zonder inhoud, worden uitgesloten. Er bestaat geen recht op deelname aan het aanbod van het linkmaker-platform. linkmaker behoudt zich het recht voor om Influencers uit te sluiten van het gebruik van het platform.

§ 3 Taakomschrijving

Influencers hebben de mogelijkheid om geld te verdienen met linkmaker. Zij worden betaald voor elke echte klik van een volger in het kader van de aanbeveling van producten. Een echte klik is uitdrukkelijk dus geen klikfraude, dubbele kliks, kliks niet afkomstig uit landen genoemd in § 2, lid 7, kliks als gevolg van zogenaamde clickbaits/klikaas, kliks die geen aanbevelingskarakter hebben, net zoals kliks die niet gebaseerd zijn op informatie- of aankoopintentie. De voorschriften van § 5, lid 5, onder a) en b), zijn eveneens van toepassing. De hoogte van het gegenereerde inkomen hangt in hoge mate af van de voorwaarden die linkmaker van haar partners ontvangt. In linkmaker is er de mogelijkheid om specifieke, platform-afhankelijke aanbevelingslinks te maken (momenteel Instagram en YouTube). Deze links mogen alleen worden gebruikt/geplaatst op het desbetreffende platform. linkmaker behoudt zich het recht voor om de vergoeding voor foutief gebruikte aanbevelingslinks op nul te zetten. Influencers kunnen zich informeren over de hoogte van de respectievelijke klikprijs voor de respectievelijke platforms in de Linkmaker. 

§ 4 Overdracht van gebruiksrechten

In het kader van het gebruik van linkmaker, dragen Influencers een niet-exclusieve, vergoedings-vrij, uitgebreid gebruiksrecht over, beperkt in de tijd tot de duur van de contractuele relatie, op de foto's, teksten, illustraties, afbeeldingen, video's en andere content beschikbaar gesteld in de sociale media profielen, in het bijzonder voor het kopiëren, bewerken en beschikbaar stellen aan het publiek op linkmaker.

Het niet-exclusieve gebruiksrecht omvat ook bedrijfsidentificaties, gedeponeerde handelsmerken, werktitels, andere op vergelijkbare wijze identificerende branding of werken die een Influencer aan linkmaker doorgeeft. Het gebruik is altijd beperkt tot het doel van de overeenkomst.

§ 5 Rechten en plichten

(1) Influencers verzekeren dat zij waarheidsgetrouwe en volledige informatie verstrekken tijdens de registratie. Mocht dit niet het geval zijn, dan behoudt linkmaker zich het recht voor om Influencers uit te sluiten van het gebruik van het platform.
(2) Influencers zijn niet gerechtigd hun toegangsgegevens en wachtwoorden aan derden bekend te maken. Als derden zich toegang verschaffen tot het linkmaker-account van een Influencer of als misbruik wordt vermoed, dient de Influencer onmiddellijk contact op te nemen met linkmaker om de Influencer-gegevens te laten wijzigen.
(3) Influencers zijn verplicht zich te onthouden van alles wat de werking en het functioneren van linkmaker en de gegoede samenwerking in gevaar brengt of verstoort.

Vooral is het influencers verboden om

 • de rechten van derden schenden, met name auteursrechten, persoonlijkheidsrechten, handelsmerkrechten, bedrijfsrechten, enz.,
 • in strijd met de goede zeden te handelen, uitspraken te doen of een bepaalde gebruikersnaam te kiezen waardoor de godsdienstige gevoelens van derden worden gekwetst of die racistisch of discriminerend zijn,
 • e-mail- of internetadres als gebruikersnaam,
 • social media-accounts te gebruiken die niet van de influencer zijn,
 • beledigend of lasterlijk teksten te verspreiden of op websites van derden te linken, ongeacht of deze teksten betrekking hebben op andere deelnemers of op een andere persoon of entiteit,
 • politieke, immorele, pornografische, moreel verwerpelijke, aanstootgevende, gewelddadige, geweld verheerlijkende, seksistische, extreemrechtse of links-extremistische inhoud of inhoud die in strijd is met wetten, in het bijzonder wetten ter bescherming van jongeren en het Interstatelijk Verdrag inzake de bescherming van minderjarigen in de media, te gebruiken, te plaatsen of te publiceren, of te linken naar soortgelijk materiaal op een website van een derde, of reclame te maken voor pornografische producten of producten die in strijd zijn met wetten, in met name wetten ter bescherming van jongeren, of deze aan te bieden of te verspreiden,
 • de toepasselijke wetten en/of rechtspraak schenden met betrekking tot de etikettering van reclame-inhoud,
 • andere Influencers op onredelijke wijze lastig vallen (bijvoorbeeld door spam), in het bijzonder door het verzenden van ongevraagde berichten, reclame of voor andere commerciële of zakelijke doeleinden zonder de rechtsgeldige toestemming van de ontvanger,
 • door de wet beschermde inhoud (bijv. door het auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, modelrecht of gebruikspatent) te publiceren, reproduceren, publiek toegankelijk te maken of te verspreiden zonder daartoe gerechtigd te zijn
 • zich in te laten met concurrentieverstorende gedragingen of deze te bevorderen, met inbegrip van hetprp progressieve werven van klanten (zoals ketting-, sneeuwbal- of piramidespelen),
 • andere Influencers te verzoeken persoonsgegevens te verstrekken voor commerciële of onwettige doeleinden of om toegangsgegevens te verstrekken,
 • een afbeelding van een andere persoon te reproduceren of openbaar te maken zonder de schriftelijke toestemming van de betrokken persoon,
 • te gebruiken van Stylinks op TikTok (behalve voor een selecte testgroep die exclusief voor TikTok in Linkmaker Stylinks kan aanmaken).

(4) linkmaker behoudt zich het recht voor om inhoud van influencers geheel of gedeeltelijk uit de marketing te verwijderen en te verwijderen als er aanwijzingen zijn dat deze influencers deze AV of wettelijke vereisten, de richtlijnen van de social media providers of de richtlijnen van de partners van linkmaker schenden.
(5) Het is Influencers verboden om klikfraude te plegen. Dit gebeurt wanneer op een productlink wordt geklikt zonder dat achter deze klik een intentie tot informatie of aankoop schuilgaat. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen manuele en automatische klikfraude.

(a) Manuele klikfraude
De influencer of een andere persoon klikt namens zichzelf op de respectieve productlinks.

(b) Geautomatiseerde klikfraude
Een speciaal programma, een clickbot genoemd, neemt het klikken op de productlink over in plaats van een mens..

(6) Als er indicaties zijn van schendingen van § 5 van deze AV, heeft linkmaker het recht om het linkmaker-account van de Influencer te verwijderen en de Influencer te blokkeren voor verder gebruik van het linkmaker-platform. Bovendien behoudt linkmaker zich het recht voor de tot dusver behaalde beloningen niet uit te betalen en aangifte te doen van mogelijke fraude bij de politie.

§ 6 Vergoeding

(1) De voorwaarden voor de betaling van een vergoeding zijn een gegenereerde omzet van ten minste € 25,00,- het bestaan van de voorwaarden in overeenstemming met § 2 (7) van deze algemene Voorwaarden, de afwezigheid van de voorwaarden voor misbruik (cf. § 5) evenals het betalingsverzoek van de Influencer gericht aan linkmaker.
(2) De afrekening van de door kliks gegenereerde bedragen vindt plaats binnen twee werkdagen na aanvraag door de Influencer. Daarna zullen de bedragen worden uitbetaald, rekening houdend met de gebruikelijke verwerkingstijden voor bankoverschrijvingen. Bij het registreren, maar uiterlijk bij het aanvragen van een uitbetaling, moet de Influencer zijn/haar bankgegevens invoeren en opslaan in zijn/haar account. De informatie zal uitsluitend worden gebruikt voor de uitbetaling van via het platform gegenereerde inkomsten.
(3) Influencers zijn verantwoordelijk voor de belasting van hun inkomsten. Als Influencers BTW-plichtig zijn, zijn ze verplicht om linkmaker hun belastingnummer of BTW-ID door te geven. In dit geval zal linkmaker crediteringsbonnen uitgeven met BTW vermeld.
(4) De in de crediteringsdocumenten vermelde bedragen zijn brutobedragen inclusief de toepasselijke omzetbelasting..

§ 7 Garantie

(1) Er wordt geen aanspraak gemaakt op foutloze en ononderbroken bruikbaarheid. linkmaker wordt binnen het kader van de technische mogelijkheden bedreven.
(2) De wettelijke bepalingen zijn van toepassing op de rechten in geval van materiële gebreken en eigendomsgebreken, tenzij in deze AV anders is bepaald.
(3) linkmaker is niet aansprakelijk voor de juiste verzameling van gegevens in verband met een gegenereerde aanbevelingslink.

§ 8 Aansprakelijkheid

(1) linkmaker is aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid. De aansprakelijkheid van linkmaker is in ieder geval beperkt tot schade die door linkmaker, haar wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt of die berust op schending van een wezenlijke primaire verplichting voor de contractuele relatie. De aansprakelijkheid voor schade is beperkt tot de voorzienbare, typisch optredende schade. De aansprakelijkheid voor toerekenbaar letsel aan leven, lichaam of gezondheid blijft onverlet. Dit geldt ook voor de dwingende aansprakelijkheid uit hoofde van de Wet Productaansprakelijkheid.
(2) linkmaker aanvaardt in het bijzonder geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige schade veroorzaakt door externe interferentie met het systeem of tijdens het proces van gegevensoverdracht.
(3) linkmaker verstrekt naar beste weten alle informatie, adviezen en aanbevelingen. Er bestaat geen contractuele primaire of secundaire verplichting tot het verstrekken van informatie, advies of aanbevelingen. Informatie, advies en aanbevelingen kunnen illustraties of teksten zijn, ongeacht of dergelijke informatie, advies of aanbevelingen publiekelijk beschikbaar zijn (bijv. op de websites onder het domian stylink.com) of persoonlijk aan de gebruiker zijn verstrekt. linkmaker is derhalve niet gehouden tot vergoeding van enige schade voortvloeiend uit het opvolgen van de informatie, het advies of de aanbeveling, tenzij de aansprakelijkheid voortvloeit uit een onrechtmatige daad of een andere wettelijke bepaling.
(4) In het geval van een schending van de rechten van derden waarvoor zij verantwoordelijk zijn, zijn de Influencers zelf en rechtstreeks aansprakelijk jegens deze derden. Influencers verplichten zich tot het vergoeden van alle schade die linkmaker lijdt als gevolg van het verwijtbaar niet nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit deze AV.
(5) Influencers vrijwaren linkmaker van alle claims die andere influencers of andere derden tegen linkmaker instellen wegens schending van hun rechten door inhoud die door linkmaker Influencers is geplaatst of wegens schending van andere verplichtingen. In dit verband zal de linkmaker Influencer ook de kosten van de noodzakelijke juridische verdediging van linkmaker op zich nemen, met inbegrip van alle gerechtskosten en honoraria van advocaten. Dit is niet van toepassing voor zover de inbreuk niet onder de verantwoordelijkheid van een linkmaker Influencer valt.
(6) Voor het overige is elke aansprakelijkheid voor schadevergoeding van de zijde van linkmaker, ongeacht de rechtsgrond, uitgesloten.

§ 9 Informatie over gegevensverwerking

(1) linkmaker verzamelt en bewaart persoonlijke gegevens van de Influencer en de gegevens die met toestemming van de Influencer van zijn sociale mediakanalen zijn gehaald als onderdeel van de verwerking van het contract.
(2) Alle gegevens die in verband met de registratie als Influencer worden doorgegeven, kunnen door de Influencer in zijn/haar account worden beheerd, gewijzigd of verwijderd. De Influencer kan zijn/haar linkmaker-gebruikersaccount te allen tijde zonder opgaaf van redenen laten verwijderen door een e-mail te sturen naar influencer@linkmaker.eu.
(3) De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, tenzij wettelijke bewaartermijnen een langere opslagtermijn vereisen.
(4) Voor het overige wordt verwezen naar de DSGVO-conforme informatie over gegevensverzameling, -verwerking en -gebruik, die te allen tijde kan worden geraadpleegd op www.linkmaker.eu
(5) Deze website kan advertenties van derden bevatten met inhoud die door Rakuten Advertising wordt geleverd. Voor meer informatie over de verzamelde en gebruikte gegevens en uw rechten in dit verband kunt u terecht op https://rakutenadvertising.com/legal-notices/services-privacy-policy/.

§ 10 Eindbepalingen

(1) Op contracten tussen linkmaker en de Influencer is Duits recht van toepassing. De plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen linkmaker en de Influencer is Münster.
(2) De rechten en plichten die uit deze contractuele relatie voortvloeien, zijn slechts overdraagbaar met instemming van de andere partij bij het contract.
(3) Vorderingen die uit deze contractuele relatie voortvloeien, mogen alleen met onze schriftelijke toestemming worden overgedragen.
(4) linkmaker behoudt zich het recht voor om de AV te allen tijde te wijzigen en aan te passen. Invloedrijke personen worden onverwijld in kennis gesteld van eventuele wijzigingen. Influencers hebben de mogelijkheid om binnen twee weken na kennisgeving van de wijzigingen schriftelijk of elektronisch (e-mail) bezwaar te maken tegen de wijzigingen. Verder gebruik van linkmaker zal worden beschouwd als instemming met de gewijzigde AV.
(5) Mochten afzonderlijke bepalingen van deze AV geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, of mocht er een lacune in deze AV zijn, dan wordt de geldigheid van de overige bepalingen daardoor niet aangetast. In plaats van een ongeldige bepaling geldt de geldige bepaling die het dichtst bij het doel van de ongeldige bepaling komt als overeengekomen. In geval van een lacune wordt de bepaling geacht te zijn overeengekomen die overeenstemt met hetgeen overeenkomstig het economische doel van deze AV zou zijn overeengekomen indien de partijen van meet af aan met deze omstandigheid rekening hadden gehouden.
(6) Mondelinge overeenkomsten bestaan niet. Wijzigingen van of aanvullingen op deze AV - met inbegrip van deze schriftelijke vormclausule - dienen schriftelijk te geschieden..

Copyright: linkmaker een product van Stylink Social Media GmbH, Alle rechten voorbehouden
Stand: Februari 2021