Allmänna villkor

§ Allmänt

(1) Stylink Social Media GmbH (härefter kallad "stylink") erbjuder en online-plattform på domänen stylink.com som gör det möjligt till användare av olika sociala mediekanaler (hädanefter kallad “influencer“) att skapa produktlänkar för rekommendationer (så kallade affiliate-länkar) med hjälp av stylink-Linkmakern och offentliggöra länkarna på sociala mediekanalerna. Dessa produktlänkar kan klickas på av intressenter (hädanefter kallad “följare“) och används för att få informationer om produkten och för att göra köp.  

(2) ) Dessa allmänna villkor reglerar användningen av alla tjänster på domänen www.stylink.com, användningen av stylinks mobila tjänster och användningen av andra tjänster av stylink 

(3) Dessa allmänna villkor är en beståndsdel av avtalsarrangemang mellan stylink och våra influencers 

(4) amtycket till dessa allmänna villkor ges av influencers vid registreringen på stylink 

§ 2 Registrering och ingående av avtal

För att kunna använda stylinks tjänster och plattform är det nödvändigt att registrera sig på webbplatsen under domänen stylink.com. Registreringen sker via Influencerns e-postadress, ett självskapat lösenord, namn och konto i sociala medier ( i synnerhet på Instagram och YouTube).  

(2) Influencern måste ha full juridisk kapacitet och vara över arton år gammal. Detta bekräftas i samband med registreringen.  

(3) Influencern förbinder sig att skapa endast ett konto.   

(4) Influencern samtycker till att stylink får tillgång till de delar av sitt konto i de sociala medie kanaler som är relevanta för användarförhållandet.  

(5) Registreringen omfattar tillstånd för stylink att visa Influencerns innehåll.  

(6) Användningen av stylink är alltid kostnadsfritt för Influencern. Det finns ingen skyldighet att använda stylink.  Dessutom är varje Influencer fri att när som helst bestämma om, när och i vilken omfattning han eller hon vill vara aktiv på stylink eller om han eller hon vill avbryta sin verksamhet.  

(7) Influencern måste ha en permanent bostad samt ett bankkonto i Tyskland, Österrike, Schweiz, Irland, Storbritannien och Sverige för att kunna använda tjänsten och plattformen fullt ut. Influencers som inte uppfyller dessa krav kan inte få någon utbetalning av inkomster som tjänats in via stylink.  

(8) Efter registreringen beslutar stylink inom ramen för ett urvalsförfarande om användarens sociala mediekanal och/eller dess synliga innehåll är kompatibla med stylinks och samarbetspartnernas erbjudande (här särskilt enligt specifikationerna för onlinebutikerna) och om användaren får använda plattformen för sig själv. Undantagna är influencers med icke offentligt synliga konton i sociala medier eller tomma konton. Något anspråk på att delta i erbjudandet av stylinks plattform finns inte. stylink förbehåller sig rätten att utesluta influencers från användningen av plattformen.  

 

§ 3 Beskrivning av tjänsten

Influencers har möjlighet att tjäna pengar med stylink. De får betalt för varje unikt klick från en följare inom ramen för att rekommendera produkter. Unika klick är uttryckligen inte klickbedrägeri, dubbla klick, klick som inte kommer från Sverige, klick till följd av så kallade clickbaits, klick till följd av incitament som inte motsvarar någon rekommendation, samt klick som inte grundar sig på en avsikt att köpa eller informera. Bestämmelserna i enlighet med artikel 5.5 A och B är också tillämpliga. 

Storleken på de intäkter som genereras beror till stor del på de villkor som stylink ges och görs tillgängliga av sina partners. I Linkmakern finns det möjlighet att skapa specifika, plattformsberoende affiliatelänkar (för närvarande för Instagram, Pinterest, personliga bloggar och YouTube). Dessa länkar får endast användas och publiceras på respektive plattform. Stylink förbehåller sig rätten att sätta ersättningen för felaktigt använda affiliatelänkar till noll. Influencers kan ta reda på beloppet för respektive klickpris för respektive plattform i Stylinks Linkmaker. 

 

§ 4 Överföring av nyttjanderätt

I samband med användning av stylink överför influencers en icke-exklusiv, intäktsfri, omfattande nyttjanderätt som är begränsad till varaktigheten av avtalsförhållandet. Nyttjanderätten handlar om de foton, texter, illustrationer, bilder, videor och andra innehåll som tillhandahålls i de socialamedieprofilerna, särskilt i syfte att reproducera, behandla och offentliggöra på stylink. 

Den icke-exklusiva nyttjanderätten omfattar också företagskännetecken, registrerade varumärken, arbetstitlar, andra likadant kännetecknande varumärken eller verk som en influencer överför till stylink. Användingen begränsas alltid av avtalets syfte. 

 

§ 5 Rättigheter och skyldigheter

(1) Influencers försäkrar att de lämnar sann och fullständig information vid registreringen. Om detta inte är fallet förbehåller sig stylink rätten att utesluta influencers från att använda plattformen. 

(2) Influencers har inte rätt att lämna ut sina åtkomstuppgifter och lösenord till tredje part. Om tredje part skulle få tillgång till en influencers stylink-konto eller om misstanke om missbruk föreligger, uppmanas influencern att omedelbart kontakta stylink för att få influencerns uppgifter ändrade. 

(3) Influencers är skyldiga att avstå från allt som äventyrar eller stör stylinks verksamhet och funktion samt det välmående samarbete 

Influencers är strängt förbjudna till

 • Att bryta mot en tredje parts rättigheter, särskilt upphovsrätt, personliga rättigheter, varumärkesrättigheter, företagens rättigheter och dylikt.
 • Att kränka allmänt erkända anständigheter, som att göra kränkande uttalanden eller välja olämpliga användarnamn som kränker andras religioner, är rasistiska eller diskriminerande.
 • Välja en e-postadress eller webbadress som användarnamn, 
 • Att använda socialamediekonton som inte tillhör influencern.,
 • Att använda, lägga upp, publicera eller länka till förolämpande eller ärekränkande innehåll på någon tredje parts webbplats, oavsett om innehållet påverkar andra deltagare, personer eller företag,
 • Att använda eller offentliggöra politiska, omoraliska, pornografiska, moraliskt förkastliga, stötande, våldsamma, våldsförhärligande, sexistiska, extremhögra eller extremvänstra innehåll eller innehåll som bryter mot lagen, särskilt ungdomsskyddslagstiftning, eller länka till respektive matieral på en tredje parts webbplats, eller marknadsföra, erbjuda eller distribuera pornografiska produkter eller produkter som bryter mot lagen, särskilt ungdomsskyddslagstiftning.
 • Bryta mot lagar och/eller jurisdiktion i fråga om reklaminnehåll
 • Att trakassera andra influencers. Genom exempelvis oskälig skräppost. Särskilt genom att skicka oönskade meddelanden, reklam eller för andra kommersiella eller industriella ändamål utan mottagarens rättsligt giltiga samtycke,
 • Att publicera, reproducera, offentliggöra eller distribuera innehåll som skyddas av lagen (t.ex. upphovsrätt, varumärken, patent, design eller bruksmodeller) utan att ha rätt att göra det,
 • Begå eller främja konkurrenshämmande handlingar, inklusive progressiv kundvärvning (som remissystem, hänvisningssystem, pyramidsystem), 
 • Att uppmana andra influencers att lämna personuppgifter i kommersiellt eller olagligt syfte eller att lämna inloggningsuppgifter, 
 • Att återge en bild av en annan person eller göra den offentligt tillgänglig utan skriftligt samtycke från den berörda personen,
 • Använda affiliate-länkar på TikTok. 

(4) stylink förbehåller sig att helt eller delvist ta bort eller radera innehållet av influencers från marknadsföringen om det finns indikationer på att dessa influencers bryter mot dessa allmänna villkor eller mot rättsliga föreskrifter, riktlinjer av leverantörerna av sociala medier eller riktlinjer av stylinks partner.  

(5) I Influencers är förbjudna att begå klickbedrägeri. Detta anses vara fallet om ett klick på en produktlänk görs utan avsikt att få information eller genomföra ett köp. Man skiljer på manuellt och automatiskt klickbedrägeri.

(a) Manuellt klickbedrägeri

Influencern eller en annan person klickar på respektive produktlänkar för egen räkning.

(b) Automatiskt klickbedrägeri

Ett särskilt program, en så kallad klickbot, tar över klickandet på produktlänken i stället för en människa.

(c) Köpta interaktioner
Interaktioner med inlägg där stylink-länkar används köps från tredjepartsleverantörer och olika personer använder dem utifrån det. Det kan i synnerhet röra sig om länk-klickar.

(6) Om det finns indikationer på överträdelser på våra allmänna villkor § 5, så är stylink berättigad att radera influencerns stylinkkonto och blockera influencern från varje framtida användning av stylink-plattformen. Dessutom förbehåller sig stylink rätten att inte utbetala intäkten som hittills uppnåtts och polisanmäla eventuella bedrägerier.  

§ 6 Ersättning

(1) Förutsättningar för utbetalning av ersättning är en uppnådd omsättning på minst 100 kr, att förutsättningarna enligt § 2 (7) i dessa allmänna villkor är uppfyllda, att det inte finns några förutsättningar för missbruk (se § 5) samt att influencerns begäran om ersättning riktas till stylink.

(2) Betalningen av de belopp som tjänats in genom klick sker inom två arbetsdagar efter influencerns begäran. Därefter sker utbetalningen med hänsyn till vanliga löptider av banköverföringar. Vid registreringen, men senast vid utbetalningsbegäran, måste influencern ange och spara sina bankuppgifter på sitt konto. Uppgifterna kommer uteslutande att användas för att betala ut intäkten som gjorts via plattformen.

(3) Influencers ansvarar för beskattningen av sina inkomster. Om Influencern är momspliktig är de förpliktade att meddela stylink sitt skattenummer eller omsättningsskatte-ID. Stylink skapar då kreditkuponger med angiven omsättningsskatt. .

(4) De belopp som anges i kreditkvittona är i varje enskilt fall bruttobelopp inklusive respektive tillämplig mervärdesskatt.

§ 7 Garanti

(1) Det finns inget krav felfri och konstant användning. stylink drivs inom ramen för de tekniska möjligheterna.

(2) För rättigheter angående materiella skador och tillverkningsskador gäller de lagliga föreskrifterna om inte annat bestäms i dessa allmänna villkor.

(3) stylink tar inget ansvar för den korrekta datainsamlingen i fråga om en skapad affiliate-länk.

§ 8 Ansvar

(1) stylink accepterar ansvarsskyldighet i händelse av avsiktlig eller grov oaktsamhet. stylinks ansvar begränsas under alla omständigheter till skador som orsakats avsiktligt eller grov oaktsamt av stylink, dess juridiska ombud eller uppdragstagare eller som beror på brott mot ett huvudkrav som är centralt för avtalsförhållandet. Skadeståndsansvaret begränsas härvid till de förutsebara och typiska skadorna. Ansvaret för uppsåtliga skador på liv, kropp eller hälsa påverkas inte av detta. Detta gäller även för det tvingande ansvaret enligt produktansvarslagen. 

(2) I synnerhet tar stylink inget ansvar för skador som orsakas av extern påverkan på systemet eller under dataöverföringsprocessen.

(3) stylink förmedlar information, råd och rekommendation efter bästa förmåga. Det finns inget primärt eller sekundärt krav enligt avtal att lämna uppgifter, råd eller rekommendationer. Uppgifter, råd eller rekommendationer kan bl. a. vara fugerer/bilder eller texter, oavsett om dessa uppgifter, råd eller rekommendationer är tillgängliga för allmänheten (t. ex. på webbplatsen på stylink.com) eller lämnats till användaren personligen. stylink är sålunda inte förpliktad att ersätta en skada som uppstått från att följa uppgifter, råd eller rekommendationen, såvida inte ansvaret framgår av en olaglig handling eller annan lagstiftning.  

4) Influencers är personligen ansvariga i händelse av en kränkning av tredje parts rättigheter. Influencers samtycker till att ersätta stylink för alla skador som uppstår på till följd av grund av att brytelse mot dessa allmänna villkor.

(5) Influencers friar stylink från alla anspråk som andra influencers eller övriga tredje parter gör gällande kränkning eller överträdande av deras rättigheter genom publicerat innehåll eller andra rättigheter som kränks. Ifall sådant utfall ska stylink-influencern också ta på sig kostnaderna för stylinks nödvändiga juridiska försvar, inklusive alla rättegångskostnader och advokatarvoden. Detta gäller inte om en stylink Influencer inte är ansvarig för överträdelsen.

(6) Vidare ska varje skadeståndsansvar för stylink, oavsett rättslig grund, uteslutas.

 

§ 9 Anmärkningar om data behandling

(1) Inom ramen för avtalet samlar stylink in och lagrar influencerns personuppgifter och de uppgifter som tagits med hans samtycke från dess sociala mediekanaler.

(2) Alla uppgifter som överförs i samband med registreringen som stylink-influencer kan hanteras, ändras eller raderas av influencern på dennes konto. Influencern kan när som helst utan motivering få sitt stylink-användarkonto raderat genom att skicka ett e-postmeddelande till influencer@stylink.com.

(3) De insamlade personuppgifterna sparas bara så länge som krävs till fullgörandet av avtalet, såvida inte lagstadgade förvaringsperioder kräver en längre lagring.

(4) ) Vad gäller datainsamling, databehandling och dataanvändning hänvisas för övrigt till vårt GDPR-anpassade dataskyddsmeddelande som är alltid tillgängligt på www.stylink.com.

(5) Den här webbsidan kan inkludera tredje parts reklam med innehåll som tillhandahålls av Rakuten Advertising. Ytterligare information om de insamlade och använda uppgifter och dina tillhörande rättigheter hittar du på https://rakutenadvertising.com/legal-notices/services-privacy-policy/.

§ 10 Slutbestämningar

(1) Avtal mellan stylink och influencern omfattas av tysk lag.. Münster är behörig domstol för alla tvister som uppstår i samband med avtalsförhållanden mellan stylink och Influencern.

(2) Rättigheterna och skyldigheterna från detta avtalsförhållande kan endast överföras med den andra avtalspartens samtycke.

(3) Krav som härrör från detta avtalsförhållande får endast överlåtas med vårt skritligt samtycke.  

(4) Stylink förbehåller sig rätten till att när som helst ändra och anpassa de allmänna villkoren. Ändringar kommer att meddelas till influencers utan dröjsmål. Influencers har möjlighet att göra en invändning i skriftlig eller elektronisk form (e-post) inom två veckor från det att ändringarna meddelats. Den efterföljande, fortsatta användningen av stylink kommer att betraktas som ett samtycke till de ändrade allmänna villkoren.

(5) Om enstaka bestämmelser i dessa allmänna villkor skulle vara eller bli helt eller delvist utan verkan eller om det finns en brist i dessa allmänna villkor, så påverkas inte giltigheten av övriga bestämmelser. I stället för en ogiltig bestämmelse gäller den verkningsfulla bestämmelsen som avtalad som är närmast syftet av den ogiltiga bestämmelsen. Om det finns brister gällande den avtalade bestämmelsen som skulle ha avtalats i enlighet med det ekonomiska syftet med dessa allmänna villkor om parterna hade beaktat denna omständighet från början.

(6) Muntliga avtal om säkerheter existerar inte. Ändringar eller tillägg till dessa allmänna villkor – inklusive denna klausul – ska ske skriftligen.  

Copyright: Stylink Social Media GmbH, All Rights Reserved
As of April 2022